ராசிபலன்


அசையா சொத்துக்களால் ஆதாயம் கிட்டும் நாள். சேமித்த தொகையில் சிறிது கரையலாம். புதிய முயற்சிகளில் தடைகளும், தாமதங் களும் ஏற்படலாம். வாகனத்தில் செல்லும் பொழுது கவனம் தேவை.