ராசிபலன்


அதிகாரிகளால் அனுகூலம் ஏற்படும் நாள். சவால்களைச் சமாளிப்பீர்கள். பழைய பிரச்சினைகளைத் தீர்க்க முழு மூச்சுடன் செயல்படுவீர்கள். உடன் பிறப்புகள் உதவிக்கரம் நீட்ட முன்வருவர்.