ராசிபலன்


நிதானத்துடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். நீங்கள் தேடிச் சென்று பார்க்க நினைத்த நபர் உங்களைத் தேடி வரலாம். ஒரு வகையில் சிக்கனமாக இருந்தாலும் மற்றொரு வழியில் செலவுகள் ஏற்படலாம்.