ராசிபலன்


பிரயோகித்த சொற்களால் பிரச்சினைகள் ஏற்படும் நாள். உடன்பிறப்புகளிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது. தொழிலில் ஏமாற்றங்கள் ஏற்படாதிருக்க விழிப்புணர்ச்சி தேவை.