ராசிபலன்


வழிபாட்டால் வளர்ச்சி காணவேண்டிய நாள். காரியங்கள் நிறைவேற அதிகப் பிரயாசை எடுக்க வேண்டியதாயிருக்கும். குடும்பத்தினர்களிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.

Astrology

1/21/2022 4:15:10 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn