ராசிபலன்


 

ஆதாயத்தைவிட விரயம் கூடும் நாள். குடும் பத்தில் அனைவரையும் அனுசரித்துச் செல்வது நல்லது. திடீர் செலவுகளைச் சமாளிக்கப் பிற ரிடம் கைமாத்து வாங்கக்கூடிய சூழ்நிலை அமை யும். பயணங்களை மாற்றியமைப்பது நல்லது.

Astrology

1/26/2020 1:04:31 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini