ராசிபலன்


 

மன மாற்றத்தால் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் நாள். வாங்கல் கொடுக்கல்களால் ஏற்பட்ட விரோதங்கள் விலகும். ஏட்டிக்குப் போட்டியாக இருந்தவர்கள் இனி எல்லாச் செயல்களுக்கும் ஒத்துவருவர்.    

Astrology

4/23/2019 7:28:59 AM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces