ராசிபலன்


றைவழிபாட்டால் இனிமை காண வேண்டிய நாள். எடுத்த காரியங்களை ஒருமுறைக்குப் பலமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடுதலாக இருக்கும். பயணங்களால் விரயம் உண்டு.