வியாழக்கிழமை, செப்டம்பர் 20, 2018


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!