வியாழக்கிழமை, அக்டோபர் 21, 2021


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!