வியாழக்கிழமை, நவம்பர் 26, 2020


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!