வெள்ளிக்கிழமை, டிசம்பர் 13, 2019


மன்னிக்கவும், தொழில்நுட்ப குறைபாடு. மீண்டும் முயற்சிக்கவும்!