உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13.80 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தற்போது 11.10 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: ஏப்ரல் 14, 06:51 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13.72 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தற்போது 11.04 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: ஏப்ரல் 13, 06:58 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13.66 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தற்போது 10.98 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: ஏப்ரல் 12, 06:56 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 13.59 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை தற்போது 10.93 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: ஏப்ரல் 11, 06:56 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12.60 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10.17 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 26, 07:02 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12.54 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10.12 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 25, 06:58 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12.47 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10.06 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 24, 06:55 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 10.02 கோடியை தாண்டியது

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை தற்போது 12.42 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 23, 06:57 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12.38 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9.97 கோடியை தாண்டி உள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 22, 07:00 AM

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 12.34 கோடியாக உயர்வு

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 9.94 கோடியை தாண்டி உள்ளது.

பதிவு: மார்ச் 21, 07:00 AM
மேலும்

2