பாதுகாப்பாக நடந்த வாக்கு எண்ணிக்கை

கொரோனா வழிமுறைகளை பின்பற்றி ஊட்டியில் பாதுகாப்பாக வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்தது.

பதிவு: மே 03, 06:45 AM

0