சினிமா துளிகள்
மன்னிப்பு

‘‘குற்றவாளிகள் பிறப்பதில்லை. சமூகத்தால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள்.
‘‘குற்றவாளிகள் பிறப்பதில்லை. சமூகத்தால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள். அவர்கள் குற்றவாளிகளாக உருமாறியதற்கு, நாமும் ஒருவகையில் காரணமாகிறோம். அதனால் திருந்தி வாழ ஆசைப்படும் குற்றவாளிகளை மனிதர்களாக மதியுங்கள்’’

-கரீனா கபூர்.