ராசிபலன்


ஆரோக்கியம் சீராகி ஆனந்தப்ப
டுத்தும் நாள். அன்பு நண்பர்களின்
 ஆதரவு உண்டு. தொழிலில் புதிய
கூட்டாளிகள் வந்திணையும் வாய்ப்பு
ஏற்படும். கடன் பிரச்சினைகளை சா
மர்த்தியமாகப் பேசி சமாளிப்பீர்கள்.

Astrology

8/10/2020 8:20:14 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Capricorn