ராசிபலன்


விடிகாலையிலேயே நல்ல தகவ
ல் வரும் நாள். வீடு வாங்கும்
திட்டம் நிறைவேறும். வருமா
னம் போதுமானதாக இருக்கும். 
விலகிச் சென்ற வரன்கள் மீண்டும்
 வரலாம்.

Astrology

8/10/2020 8:49:17 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Gemini