ராசிபலன்


புதிய பாதை புலப்படும் நாள்.
 புகழ் மிக்கவர்களின் உதவி 
கிட்டும். வரவு எதிர்பார்த்தடியே
 வந்து சேரலாம். பெற்றோர்களின்
ஆலோசனைகளைக் கேட்டு நடப்ப
தன் மூலம் பிரச்சினைகள் தீரும்.

Astrology

8/10/2020 9:24:26 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Pisces