ராசிபலன்


மங்கலச் செய்தியொன்று மனைதேடி வந்து சேரும் நாள். மாற்றினத்தவர்கள் உங்கள் கூட்டு முயற்சிகளுக்கு கைகொடுத்து உதவுவர். பழைய வாகனத்தை பராமரிக்கும் எண்ணம் மேலோங்கும். பகையொன்று நட்பாகும். 

Astrology

9/15/2019 2:18:49 PM

http://www.dailythanthi.com/Astrology/AstroBenefits/Sagittarius