வியப்பூட்டும் சுவர் நகரங்கள்...!
☆ இடம்: கார்காசோன், பிரான்ஸ்
☆ சுவர் நீளம்: 3 கி.மீ
☆ இடம்: சியான், சீனா
☆ சுவர் நீளம்: 14 கி.மீ
☆ இடம்: கும்பல்கர், இந்தியா
☆ சுவர் நீளம்: 36 கி.மீ
☆ இடம்: சுவர் நகரம், கொலம்பியா
☆ சுவர் நீளம்: 11 கி.மீ
☆ இடம்: அவிலா, ஸ்பெயின்
☆ சுவர் நீளம்: 25.5 கி.மீ
☆ இடம்: நார்ட்லிங்கன், ஜெர்மனி
☆ சுவர் நீளம்: 25 கி.மீ