மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி - 2023...!
மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி
மிஸ் கூவாகம்-2023 அழகிப்போட்டியில் ஏராளமான திருநங்கைகள் கலந்துகொண்டனர்.
வண்ண, வண்ண உடைகளில் மேடையில் தோன்றி ஒய்யாரமாக நடந்து வந்தனர்.
விதவிதமான உடைகளில் மேடையில் தோன்றினர்.
மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது.
வண்ண, வண்ண உடைகளில் மேடையில் தோன்றி ஒய்யாரமாக நடந்து வந்தனர்.
விதவிதமான உடைகளில் மேடையில் தோன்றினர்.
மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி
மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி சிறப்பாக நடைபெற்றது.
மிஸ் கூவாகம் அழகிப்போட்டி