61 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு சென்ற நிலையில் எதிர்பார்த்த அளவு மீன்கள் கிடைக்காததால் பழையாறு மீனவர்கள் ஏமாற்றம்

61 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு சென்ற நிலையில் எதிர்பார்த்த அளவு மீன்கள் கிடைக்காததால் பழையாறு மீனவர்கள் ஏமாற்றம்

61 நாட்களுக்கு பிறகு கடலுக்கு சென்ற நிலையில் எதிர்பார்த்த அளவு மீன்கள் கிடைக்காததால் பழையாறு மீனவர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.
18 Jun 2022 4:14 PM GMT