திருப்பூரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி செயல்பட்ட தனியார் கிளீனிக்கை பூட்டி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

திருப்பூரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி செயல்பட்ட தனியார் கிளீனிக்கை பூட்டி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

திருப்பூரில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி செயல்பட்ட தனியார் கிளீனிக்கை பூட்டி அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
24 Nov 2022 3:19 PM GMT