ராசிபலன்


முக்கியப் புள்ளிகளால் முன் னேற்றம் கூடும் நாள். கடமையில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி, அதிகரிக் கும். கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்ற வேண்டுமென்று நினைப்பீர்கள்.