சீனாவில் அலிபாபா நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக முக்கிய தலைவர்கள் மாற்றம்

சீனாவில் அலிபாபா நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக முக்கிய தலைவர்கள் மாற்றம்

சீனாவில் அலிபாபா நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக முக்கிய தலைவர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
20 Jun 2023 10:01 PM GMT