கியூபா உடன் 5 வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட ஈரான் அதிபர்

கியூபா உடன் 5 வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட ஈரான் அதிபர்

கியூபா உடன் 5 வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில் ஈரான் அதிபர் மற்றும் கியூபா அதிபர் கையெழுத்திட்டனர்.
17 Jun 2023 8:12 PM GMT