சூரியனின் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்கும்? இந்திய விஞ்ஞானிகளின் ஆச்சரிய தகவல்கள்...

சூரியனின் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் என்ன நடக்கும்? இந்திய விஞ்ஞானிகளின் ஆச்சரிய தகவல்கள்...

சூரியனை பற்றி 10 ஆயிரம் ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று, அதன் செயல்பாடுகளை கண்டறிந்து இந்திய விஞ்ஞானிகள் தனித்துவ தகவல்களை வெளியிட்டு உள்ளனர்.
3 Oct 2022 1:52 PM GMT