நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு   அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல்

நீடாமங்கலத்தில் இருந்து தென்காசிக்கு அரவைக்காக 1,000 டன் நெல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
11 Dec 2022 7:00 PM GMT