வீட்டின் அளவை அதிகரிக்க உதவும் பால்கனிகள்

வீட்டின் அளவை அதிகரிக்க உதவும் பால்கனிகள்

நீங்கள் ஒரு சிறிய அடுக்கக குடியிருப்பில் வசிப்போர் எனும் பட்சத்தில் வீட்டின் அளவை அதாவது வரவேற்பறை படுக்கையறை சமையலறை போன்றவற்றின் அளவை கூட்ட அங்கு இருக்கும் பால்கனிகளை வீட்டோடு இணைப்பதின் மூலம் பெரிதுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். வீட்டை பெரிதுபடுத்தி கட்ட வசதி இல்லாத போதும், அனுமதி கிடைக்காது எனும் பட்சத்திலும் பால்கனிகளை வீட்டின் அறைகளோடு சேர்த்து வீட்டின் அறையின் அளவை பெரிதுபடுத்திக் கொள்ளலாம். அதற்கான குறிப்புகளை கீழ் வருமாறு இக்கட்டுரையில் பார்ப்போம்.
7 Jan 2023 12:33 AM GMT