பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும்?

பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட என்ன செய்ய வேண்டும்?

“குறுக்கு வழி உண்டா பரலோகத்திற்கு?” என்று ஒரு முதியவர் கேட்டாராம். காரணம், அவர் வாழ்நாள் எல்லாம் குறுக்கு வழிகளிலேயே சென்று பழக்கப்பட்டவர். மக்கள் எல்லாம் குறுக்கு வழியிலேயே பழக்கப்பட்டு நேர் வழிகளை குறித்து அறியாமலேயே இருக்கிறார்கள்.
21 Jun 2022 9:41 AM GMT