இந்தோ-பசிபிக் பிராந்திய வளர்ச்சிக்காக 50 பில்லியன் டாலர்கள் ஒதுக்க குவாட் உச்சி மாநாட்டில் ஒப்புதல்

இந்தோ-பசிபிக் பிராந்திய வளர்ச்சிக்காக 50 பில்லியன் டாலர்கள் ஒதுக்க குவாட் உச்சி மாநாட்டில் ஒப்புதல்

இந்தோ-பசிபிக் பிராந்திய வளர்ச்சிக்காக 50 பில்லியன் டாலர்கள் ஒதுக்கும் முடிவுக்கு குவாட் தலைவர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.
24 May 2022 9:57 AM GMT