யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் ஒய்சாலா கோவில்கள்

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட இந்தியாவின் ஒய்சாலா கோவில்கள்

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் இந்தியாவில் உள்ள ஒய்சாலா கோவில்கள் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளன.
19 Sep 2023 3:29 AM GMT
மேற்கு வங்காளத்தின் சாந்திநிகேதனுக்கு யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் அங்கீகாரம்

மேற்கு வங்காளத்தின் சாந்திநிகேதனுக்கு யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் அங்கீகாரம்

யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய பட்டியலில் மேற்கு வங்காளத்தின் சாந்திநிகேதன் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளது என இன்று அறிவிக்கப்பட்டது.
17 Sep 2023 3:06 PM GMT