விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருட்கள்

விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருட்கள்

விவசாயிகளுக்கு மானிய விலையில் மதிப்புக்கூட்டு பொருட்கள் வழங்கப்படுகிறது என்று கலெக்டர் கிருஷ்ணனுண்ணி கூறியுள்ளார்.
9 Jun 2022 10:06 PM GMT