கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

கட்டுமானத்துறையில் புதிய தொழில்நுட்பம் - ட்ரைவால்

ட்ரைவால், அதாவது உலர்ந்த சுவர் என்பது இன்றைய கட்டுமான துறையில் உபயோகப்படுத்தப்படும் ஒரு புதிய தொழில்நுட்பம் ஆகும். ட்ரைவால் என்பது செயற்கையாய்...
5 Feb 2023 3:50 AM GMT
  • chat