பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் அவசியமானது  - சவுமியா

பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் அவசியமானது - சவுமியா

பல்வேறு சூழ்நிலைகள் காரணமாக வீட்டை விட்டு வெளியே வரமுடியாமல் இருப்பதுதான் பெண்களுக்கான பெருந்தடை. பெண்கள் பொருளாதார சுதந்திரம் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஏட்டுப் படிப்பை மட்டுமே கற்றுக்கொள்ளாமல், பிற திறமைகளையும் வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.
16 April 2023 1:30 AM GMT
  • chat