தீங்கைக் காணமாட்டீர்கள்!

தீங்கைக் காணமாட்டீர்கள்!

தேவன் உங்கள் நடுவில் இருப்பார் என்றால், அது உங்களுக்கு பாதுகாப்பாயிருக்கும். தேவன் எப்போதும் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மத்தியில் இருக்கட்டும்.
16 Feb 2023 2:33 PM GMT