இறைவன் வழங்கும் அருட்கொடைகள்

இறைவன் வழங்கும் அருட்கொடைகள்

இல்லாதவர்களுக்கு இருப்பவர்கள் அள்ளிக்கொடுப்பதே கொடைத்தன்மை ஆகும். உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்தே கொடுக்கும் தன்மை மனிதனுக்கு வளர்ந்து வருகிறது. இதற்கு ஆரம்பம் ஏக இறைவன் தான்.
30 July 2023 4:00 PM GMT
இறைவன் வழங்கும் அருட்கொடைகள்

இறைவன் வழங்கும் அருட்கொடைகள்

இறைவன் நமக்கு அளித்த அருட்கொடைகளே போதும் என்ற மனதுடன் வாழ்ந்தால் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும்.
20 Jun 2023 1:34 PM GMT