வீட்டை காப்பீடு செய்யும் முன்பு கவனிக்க வேண்டியவை

வீட்டை காப்பீடு செய்யும் முன்பு கவனிக்க வேண்டியவை

காப்பீட்டு திட்டத்தில், உங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும் பாலிசிகளின் பட்டியலை உருவாக்க வேண்டும். காப்பீட்டின் சிறப்புகள், வரம்புகள், விலக்குகள் மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாலிசிகளை ஒப்பிட வேண்டும்.
20 Nov 2022 1:30 AM GMT
  • chat