2 நாள் பயணமாக பூடான் மன்னர் இந்தியா வருகை : பிரதமர் மோடியுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை

2 நாள் பயணமாக பூடான் மன்னர் இந்தியா வருகை : பிரதமர் மோடியுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தை

2 நாள் பயணமாக பூடான் மன்னர் இந்தியா வந்துள்ளநிலையில் பிரதமர் மோடியுடன் இன்று பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுகிறார்.
3 April 2023 11:14 PM GMT