சர்வதேச நிதிய குழு இம்மாதம் இலங்கை வருகை: கடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது

சர்வதேச நிதிய குழு இம்மாதம் இலங்கை வருகை: கடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது

சர்வதேச நிதிய குழு இம்மாதம் இலங்கை வருகிறது. இலங்கைக்கு கடன் வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகிறது.
18 Aug 2022 10:20 PM GMT