உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 52.38 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 52.38 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 54.89 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
27 Jun 2022 1:20 AM GMT
உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.62 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.62 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 54.01 கோடியில் இருந்து 54.10 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
14 Jun 2022 2:48 AM GMT
உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.75 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.75 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 54.01 கோடியில் இருந்து 54.05 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
13 Jun 2022 2:49 AM GMT
உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.27 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 51.27 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 54.01 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
12 Jun 2022 2:25 AM GMT
உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 50.05 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 50.05 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 53.01 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
27 May 2022 1:32 AM GMT
உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 49.78 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 49.78 கோடி ஆக உயர்வு

உலக அளவில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 52.95 கோடியாக உயர்ந்து உள்ளது.
26 May 2022 2:25 AM GMT