அனைவரும் ஆலியாபட், தீபிகா படுகோனேபோல இருக்க விரும்புகிறார்கள் - ஆடை வடிவமைப்பாளர்

அனைவரும் ஆலியாபட், தீபிகா படுகோனேபோல இருக்க விரும்புகிறார்கள் - ஆடை வடிவமைப்பாளர்

அனைவரும் ஆலியாபட், தீபிகா படுகோனேபோல இருக்க விரும்புகிறார்கள் என்று பாகிஸ்தான் ஆடை வடிவமைப்பாளர் கூறுகிறார்.
3 April 2024 11:48 AM GMT