நாடு கடந்து ஒலிக்கும் நாதஸ்வர ஓசை

நாடு கடந்து ஒலிக்கும் நாதஸ்வர ஓசை

பண்டைய காலத்தில் இருந்து தற்போது வரையில் திருமணத்தின்போது மங்கள இசையான நாதஸ்வரம் இசைக்கும் வழக்கம் நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது.
17 Oct 2023 4:03 PM GMT