ஆலயம் தொழுதலின் சிறப்புகள்

ஆலயம் தொழுதலின் சிறப்புகள்

'ஆ' என்பது ஆன்மா என்றும், 'லயம்' என்பதற்கு சேருவதற்குாிய இடம் என்றும் பொருள். ஆலயம் என்பதை ஆ + லயம் எனப் பிாிப்பா். 'ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று'...
12 May 2023 8:51 AM GMT