சூரியனை ஆய்வு செய்யும் விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும்

சூரியனை ஆய்வு செய்யும் விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் ஏவப்படும்

சூரியனை ஆய்வு செய்ய விண்கலம் அடுத்த ஆண்டு விண்ணில் செலுத்தப்படுகிறது என்று இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் கூறினார்.
22 Nov 2022 6:45 PM GMT