மருத்துவ படிப்பு: வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

மருத்துவ படிப்பு: வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு

இளநிலை மருத்துவ படிப்பிற்கு வெளிநாடுவாழ் இந்தியர் ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
9 Oct 2023 6:19 PM GMT