தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்

தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்

தற்காலிக பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என தீர்மானம் நிறவேற்றப்பட்டுள்ளது.
20 Aug 2023 7:00 PM GMT