பு.மாம்பாக்கத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்ட சுரங்கப்பாதை பணி    கண்டும், காணாமல் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கிராம மக்கள் வேதனை

பு.மாம்பாக்கத்தில் கிடப்பில் போடப்பட்ட சுரங்கப்பாதை பணி கண்டும், காணாமல் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கிராம மக்கள் வேதனை

பு.மாம்பாக்கத்தில் சுரங்கப்பாதை பணி கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. இதை கண்டும், காணாமல் இருக்கும் அதிகாரிகளால் கிராம மக்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர்.
13 Nov 2022 6:45 PM GMT