திருமணத் தடை நீக்கும் திருவாய்மூர்நாதர்

திருமணத் தடை நீக்கும் திருவாய்மூர்நாதர்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாய்மூர் என்ற இடத்தில் உள்ளது, பாலின் நன்மொழியாள் உடனாய வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில். பல்லவர் மற்றும் சோழர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
13 July 2023 4:01 PM GMT
திருமணத் தடை நீக்கும் திருவாய்மூர்நாதர்

திருமணத் தடை நீக்கும் திருவாய்மூர்நாதர்

திருவாரூர் மாவட்டம் திருவாய்மூர் என்ற இடத்தில் உள்ளது, பாலின் நன்மொழியாள் உடனாய வாய்மூர்நாதர் திருக்கோவில். பல்லவர் மற்றும் சோழர்களின் ஆட்சிக் காலத்தில் இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.
13 Jun 2023 10:51 AM GMT