மாவட்ட செய்திகள்

செலினாலஜி + "||" + selinology

செலினாலஜி

செலினாலஜி
ஈர்ப்புவிசை குறைவாக இருப்பதால் பூமியில் 120 கிலோ எடையுள்ள மனிதன் நிலவில் 20 கிலோதான் இருப்பார்.
பூமியின் ஒரே இயற்கை துணைக்கோள் நிலா.

*நிலவைப் பற்றிய படிப்பு ‘செலினாலஜி’ எனப்படுகிறது. 

நிலவின் அளவு பூமியின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு.

நிலவின் நிறை, பூமியின் நிறையில் எட்டில் ஒரு பங்கு.

நிலவின் அடர்த்தி பூமியின் அடர்த்தியில் இரண்டில் ஒரு பங்கு கொண்டது. நிலவின் ஈர்ப்புவிசை புவிஈர்ப்பு விசையில் ஆறில் ஒரு பங்குதான். ஈர்ப்புவிசை குறைவாக இருப்பதால் பூமியில் 120 கிலோ எடையுள்ள மனிதன் நிலவில் 20 கிலோதான் இருப்பார்.

நிலவின் ஈர்ப்புவிசையால் கடல் அலைகள் உருவாகின்றன.

நிலா தன்மீது படும் சூரிய ஒளியை எதிரொளிப்பதே நிலவொளி ஆகும். அது 7.3 சதவீத ஒளியை மட்டும் எதிரொளிக்கிறது.

நிலவொளி பூமியை வந்தடைய 1.3 நொடிகளாகிறது. நிலா தன்னைத்தானே சுற்றவும், பூமியை வலம் வரவும் ஒரே நேரத்தை (29.5 நாட்கள்) எடுத்துக்கொள்வதால் அதன் ஒருபக்கத்தை மட்டுமே பூமியிலிருந்து பார்க்க முடிகிறது.

நிலவில் வளிமண்டலம் இல்லாததால் அங்கு யாரும் பேசிக் கொண்டால் கேட்க முடியாது.

நிலவில் அதிகமாக உள்ள கனிமம் டைட்டானியம். எவரெஸ்டைவிட உயரமான லீப்னிட்ஸ் மலை நிலாவில் உள்ளது. இது 10 ஆயிரத்து 660 மீட்டர் உயரம் கொண்டது. 

*  1969–ல் நீல்ஆம்ட்ஸ்டராங், எட்வின் ஆல்ட்ரின், காலின்ஸ் ஆகியோர் அப்போலோ 11 விண்கலம் மூலம் நிலவுக்குச் சென்றனர். 

*  நிலவுக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில் பூமி வரும்போது சந்திரகிரகணம் ஏற்படுகிறது.

*  இந்தியா நிலவு ஆராய்ச்சிக்காக அனுப்பிய சந்திரயான் விண்கலம் 2008–ம் ஆண்டு அக்டோபர் 22–ல் பி.எஸ்.எல்.வி.சி–11 ராக்கெட் மூலம் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.